Standpunt BBO voorstel D66 “open gesprek” over het zg. Vomar terrein

De afgelopen tijd zijn in de media en op het internet berichten verschenen over een “nieuw” of “beter” plan voor een grote Vomar supermarkt aan de Binnenweg/Eikenlaan. Het nieuwe plan zou moeten ontstaan door een “open gesprek” met alle betrokkenen. De voortrekker van het nieuwe plan, D66, heeft aan Buurtgenot-en gevraagd wat ons standpunt is over dit “open gesprek”. Wat is nu de feitelijke situatie voor ons?

De ontwikkelaar Hoorne Vastgoed heeft recent een aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van enkele bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en een winkel aan de Binnenweg. Een supermarkt is daarbij niet aan de orde, wat ook wordt bevestigd door de ontwikkelaar zelf, onder andere via uitspraken in de media.

De huidige plannen van de ontwikkelaar passen binnen het bestemmingsplan, wat inhoudt dat de eigenaar in beginsel het recht heeft zijn plannen te ontwikkelen. De bewonersvereniging heeft het bestemmingsplan altijd als uitgangspunt gehanteerd, aangezien daarin de rechten van zowel de eigenaar als de omwonenden worden beschreven. Hoewel de bewoners een voorkeur hebben om de bestaande situatie te behouden, erkennen wij de rechten van de eigenaar om binnen de
grenzen van het bestemmingsplan te ontwikkelen. Voor het huidige plan zijn wij in constructief overleg met de projectontwikkelaar over de inrichting van het binnenterrein achter onze huizen.

Uit de media lijkt het alsof de omwonenden met het huidige plan van de projectontwikkelaar slechter uit zijn dan met het eerdere plan en dat daarom een “open gesprek” gehouden moet worden om de omwonenden te helpen. Uit het voorgaande blijkt dat dat niet nodig is en we hebben dit uitgelegd in een gesprek met vertegenwoordigers van D66.

Desgevraagd heeft D66 verteld dat het voorstel voor het “open gesprek” bewust geen uitkomst voorziet, dat bewust niet gekozen is hoe het gesprek gevoerd gaat worden en dat de keuze van de deelnemers aan het “open gesprek” bewust open is gelaten. Wel moeten volgens D66 de omwonenden meedoen. Indien D66 vasthoudt aan haar plan voor een “open gesprek” gaat dat tegen de wens van de bewoners in. Het doorzetten van het “open gesprek” zal het vermoeden van de bewoners bevestigen dat er voor D66 andere redenen zijn om vast te houden aan het “open gesprek”.

Het huidige plan van de projectontwikkelaar biedt geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het plan. Met het “open gesprek” om tot een “beter plan” te komen, wordt het huidige plan van de projectontwikkelaar opgerekt tot buiten de grenzen van het bestemmingsplan en dan wordt het mogelijk om invloed uit te oefenen, aldus D66. Waarom is dat nodig? Willen de voorstanders van het “open gesprek” het eerste plan van de projectontwikkelaar nieuw leven inblazen? Op deze
wijze stelt de gemeenteraad zich vragend op naar de projectontwikkelaar. Dan krijgt juist de projectontwikkelaar meer invloed om voorwaarden te stellen, niet de gemeenteraad.

Uit het “open gesprek” moet een “beter” plan komen. Beter voor wie? Voor de omwonenden betekent iedere schaalvergroting van het huidige plan van de projectontwikkelaar een verslechtering: meer verkeer, meer geluidsoverlast, meer kans op schade door de bouw, langere periode van onzekerheid over wat er daadwerkelijk gaat komen. Met meer ruimte verkregen uit het “betere plan”, kan de projectontwikkelaar een grotere ontwikkeling realiseren, waarbij hij tevens het recht heeft om daarvan niet alles uit te voeren.

Dit alles bij elkaar levert het volgende standpunt op voor Buurtgenot-en over het “open gesprek”.

 • Alle belangrijke aspecten van het “open gesprek” worden bewust vaag gehouden.
 • Het voorstel zorgt voor meer onzekerheid voor de omwonenden.
 • Het resultaat van het “open gesprek” maakt van de gemeente de vragende partij.
 • Omdat het voorstel voor het “open gesprek” deze zwakheden vertoont en geen garanties gegeven worden te kunnen terugvallen op het huidige plan van de projectontwikkelaar, heeft Buurtgenot-en geen enkel vertrouwen in het plan voor een “open gesprek”. Voor wat betreft het “nieuwe” of “betere” plan is Buurtgenot-en van mening dat alles dat tussen het oude plan en het huidige plan ligt eerder tot een verslechtering dan een verbetering van het woongenot van de bewoners leidt. Verder zou het D66 en andere voorstanders van het “open gesprek” sieren als ze eerlijk vertellen waarom dat gesprek nog gehouden moet worden als omwonenden al in gesprek zijn met de projectontwikkelaar.

  Namens de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost,

  Bart Offerman
  Heemstede, 21 april 2015

  Facebooktwitterpinterestmail

  Toelichting standpunt BBO motie D66 “open gesprek”

  Beste bewoners van Heemstede,

  De afgelopen tijd zijn in de media en op het internet enkele berichten verschenen over een “nieuw” plan voor een grote Vomar supermarkt aan de Eikenlaan. De politieke voorstanders suggereren dat de omwonenden daarbij mogelijk beter af zouden zijn. Middels de onderstaand te downloaden brief willen wij aangeven wat volgens ons feitelijk gebeurt en ons standpunt –nogmaals– vertellen.

  Met vriendelijke groet,
  Namens Buurtgenot-en Binnenweg Oost,

  Bart Offerman

  Download hier de Toelichting standpunt BBO open gesprek

  Facebooktwitterpinterestmail