Inspreektekst BBO – Cie Ruimte 7 april 2016: Negeren verkiezingsuitslag door VVD, CDA en D66

Geacht college, raadsleden en aanwezigen,

Mijn naam is Bas van Os, wonend aan de Julianalaan in Heemstede. Ik richt mijn boodschap vanavond aan coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartij D66. Ik wil deze partijen er aan herinneren dat de Heemsteedse burger zich in de verkiezingen van 2014 duidelijk heeft uitgesproken tegen grootschalige ontwikkelingen in Heemstede en specifiek tegen de komst van een nieuwe grootschalige Vomar aan de Eikenlaan. HBB richtte haar verkiezingscampagne in 2014 primair tegen de komst van een nieuwe Vomar, haar verkiezingsslogan was er zelfs op gebaseerd. Het resultaat kennen we allemaal: HBB plus 3 zetels (en werd de grootste partij), pro-Vomar partij VVD verloor er drie. Een aardverschuiving, de Heemsteedse burger had zich uitgesproken. VVD-er Van der Stadt sprak na de verkiezingen tegen het vakblad Distrifood duidelijke woorden. Ik citeer: “De Vomar heeft in de campagne een grote rol gespeeld en als de kiezers dan zo’n duidelijk signaal afgeven, dan moet je daar als democratische partij ook naar luisteren”.

Het is dan ook genant om te constateren dat VDD (maar ook CDA en D66) de uitslag volledig negeren en de wens van de burger naast zich neerleggen. Zelfs nu uit een recente enquete van PvdA en GroenLinks nogmaals blijkt dat 65% van de ondervraagden zich tegen de nieuwe grootschalige Vomar keert. Waarom vinden VVD-CDA-D66 het zo moeilijk om de democratische beginselen te respecteren? Waarom bepaalt u wat goed is voor de burger in plaats te luisteren naar wat de burger wil?

En laten we ook niet vergeten dat er een college-akkoord is, dat recht doet aan de democratische beginselen. Geen nieuwe Vomar in de regeerperiode van dit college. Alsof dit akkoord niet bestaat spannen VVD-CDA-D66 zich in om de nieuwe Vomar mogelijk te maken en daarmee de wens van de burger te negeren. Er is géén draagvlak onder bewoners. Dit draagvlak gaat boven eventueel draagvlak in de Raad, waar Hoorne naar refereert. Raadsleden zijn immers gekozen door de burger. Laten we de boel dus niet omdraaien.

Ik doe een beroep op VVD-CDA-D66: respecteer de uitslag van de verkiezingen 2014, die nogmaals bevestigd wordt door de uitslag van de recente enquete van PvdA en GroenLinks. Ga niet uit van draagvlak in de gemeenteraad, maar van het draagvlak onder uw burgers. Die hebben zich luid en duidelijk uitgesproken: ”Nee” tegen grootschalige ontwikkelingen en dus ook “Nee” tegen een nieuwe grootschalige Vomar.

Facebooktwitterpinterestmail

Inspreektekst BBO – Cie Ruimte 7 april 2016: Standpunt BBO over draagvlak

Goedenavond dames en heren, ik ben Bart Offerman van de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost. De wethouder van Ruimtelijke Ordening heeft op uw verzoek een gesprek met ons moeten voeren en ik vertel u wat het resultaat is van dat gesprek. Ik heb ook nog een paar vragen voor u, de gemeenteraad.

Eerst een stapje terug.
Een tijdje geleden stond op deze plaats een dame die op de Jan van Goyen in haar conceptstore tuinfeestjes wil organiseren. Zij vroeg de raad of die dat goed vond, dan kon ze een plan maken. De raad gaf haar het advies eerst te gaan praten met haar buren.

Vorige vergadering van commissie Ruimte stond hier een projectontwikkelaar die ervan uitgaat dat bij de raad in meerderheid draagvlak is voor zijn plannen. De raad geeft vervolgens de wethouder de opdracht bij de omwonenden van het beoogde gebied van één van de plannen, draagvlak af te dwingen.

De wethouder heeft de raad toegezegd een afspraak te maken met de omwonenden. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben de wethouder ons standpunt verteld.

Ons standpunt is, en dat heb ik meerdere malen hier verkondigd:

 • Wij gaan ervan uit dat de supermarkt en parkeervoorziening op het binnenterrein tussen Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan een grote inbreuk op ons woongenot betekenen. Er is bij ons dus geen draagvlak, dat kan iedereen begrijpen.
 • We beseffen wel dat we een reële positie moeten innemen als besloten wordt dat die supermarkt en parkeervoorziening moeten komen. Wij willen dan constructief meebeslissen over die zaken die ons woongenot bepalen. Wij hebben op die basis overlegd met Hoorne over diens plan met de grote hal op het binnenterrein.
 • Meedoen betekent niet dat we vóór de ontwikkeling van de Vomar met ondergrondse parkeervoorziening zijn. We laten ons niet meeslepen door gebondenheid in het proces.
 • Het houden van gesprekken met gemeente en projectontwikkelaar leidt niet vanzelfsprekend tot de acceptatie van het uiteindelijke plan van de projectontwikkelaar. De inhoud, de mate waarin de projectontwikkelaar de voorwaarden voor woongenot realiseert, is maatgevend voor de acceptatie.
 • Voor de omwonenden is voor het woongenot de huidige situatie op het binnenterrein en de intensiteit van het verkeer in de kleine straatjes maatgevend.

De wethouder heeft verteld dat met Hoorne en de omwonenden meer gesprekken gevoerd zullen worden onder auspiciën van de gemeente. Ik heb naar aanleiding van deze mededeling een paar vragen aan u.

Wij hebben een vertrouwensprobleem met de gemeenteraad.
College en raad zetten een project op om een winkelvisie voor Heemstede te maken, dat resulteert in een voorstel voor ongeveer 20 projecten en deelprojecten. De raad vindt één project belangrijk en dat is het binnenhalen van een grote supermarkt. Dit was tot gisteravond het enige onderdeel van dit agendapunt. De rest van de projecten vond de raad de vorige vergadering van de commissie Ruimte maar zozo. Als je veel geld uitgeeft en burgers betrekt bij iets wat de hele gemeente aangaat en je gaat als raad alleen een stokpaartje van drie partijen berijden, hoe belangrijk vindt je dan je burgers en winkeliers?

De raad heeft niet aangedrongen bij de projectontwikkelaar om bij zijn buren te rade te gaan, zoals bij de eerder genoemde dame wel is gebeurd. De eerste gesprekken tussen Hoorne en onze vereniging over hun eerste plan zijn gehouden op initiatief van de vereniging. Over het plan met de hal op het binnenterrein hebben we met Hoorne overlegd. Wij wachten overigens nog steeds op reactie van de projectontwikkelaar over concrete en constructieve voorstellen die wij toen gedaan hebben.
Aan ons ligt het niet dat er niet gecommuniceerd wordt. Wij hebben herhaaldelijk aan u, de raad, verteld dat wij openstaan voor gesprekken en dat wij die ook zijn aangegaan.
Waarom negeert u dat?

Waarom stuurt u de wethouder op pad om ons in gesprek met Hoorne te brengen? 

Waarom is het voor u normaal dat de projectontwikkelaar het initiatief voor gesprekken met zijn buren niet neemt?

Welke boodschap, denkt u, geeft de raad met dit gedrag aan de projectontwikkelaar en aan Heemsteedse burgers?

Wat zijn úw verwachtingen van de gesprekken die u heeft geïnitieerd tussen Hoorne, de vereniging en de gemeente en wat gaat ú bijdragen om die gesprekken goed te laten verlopen?

 

Facebooktwitterpinterestmail

Inspreektekst BBO – Cie Ruimte 7 april 2016: Wie betaalt gratis parkeerplaatsen voor de gemeente?

Goedenavond, mijn naam is Fieke Kooi en ik heb een paar vragen voor u.

In het bestemmingsplan (2011) van het Centrumgebied van Heemstede staat dat het winkelgebied extra parkeerplaatsen nodig heeft. Op het parkeerterrein aan de Eikenlaan mag volgens dat plan een extra laag worden gebouwd. De gemeente gaat dat niet doen. In datzelfde bestemmingsplan heeft de gemeente vastgesteld dat voor kleinschalige ontwikkelingen aan de Raadhuisstraat-Binnenweg geen extra parkeerplaatsen hoeven te worden ingericht. Bij de herinrichting van de Binnenweg en de Raadhuisstraat zijn parkeerplaatsen verdwenen.
Wel parkeerplaatsen nodig hebben, nieuwe niet laten maken en het bestaande aantal reduceren? Klinkt dat logisch?

Al in 2011 bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan zag de gemeente een rijke koopman in het verschiet die gratis parkeerplaatsen meebracht naar het winkelgebied. In ruil mag híj doen wat hij wil.
Projectontwikkelaar Hoorne is die rijke koopman. Hij heeft in 2010 een binnenterrein gekocht en wil daar een supermarkt met parkeerkelder bouwen. Die parkeerkelder levert een 110 tot 120 plaatsen. De supermarkt van zo’n 1500 tot 1900 m2 heeft zelf ongeveer 70 parkeerplaatsen nodig.
De gemeente krijgt zo gratis 40 tot 50 parkeerplaatsen.

Zijn die parkeerplaatsen echt gratis?
In ieder geval niet voor de direct omwonenden. Zij betalen met het inleveren van hun woongenot. De supermarkt brengt een groot aantal autobewegingen in hun achtertuinen en in de kleine straatjes rondom het binnenterrein. Zowel met vrachtwagens als met auto’s van klanten. Tegenwoordig zijn supermarkten 7 dagen per week open, nú nog tussen 8 en 21 uur.

Wie gaat verder inleveren?
Op het noordelijke deel van de Binnenweg verdwijnt de huidige Vomar. Dat is nog steeds een trekker, ook al wordt beweerd dat die winkel niet meer kan bestaan. Het vinden van een alternatieve trekker is niet eenvoudig. Volgens RBOI (2012) kan Albert Heijn die trekkersrol alleen overnemen door sterk uit te breiden.
Collega Kardol (2013) zegt dat het pand te klein is voor een trekker, die geen supermarkt is. Een gewone winkel kan in dat pand geen trekkersrol vervullen. Kardol raadt daarom aan de verhuizing te koppelen aan de verplichting een alternatieve trekker te leveren.
DTNP (2016) doet slechts een suggestie (Action, Aldi), maar heeft geen plan voor na de verhuizing. Deze suggestie is al dankbaar gebruikt door de ontwikkelaar, maar zonder enige garantie.
De winkeliers op het noordelijk deel van de Binnenweg leveren dus ook in.

Door uitbreiding van de Vomar neemt het vloeroppervlak voor verkoop van dagelijkse goederen toe. De koopkracht van locale en regionale bezoekers stijgt niet mee. De gemiddelde opbrengst neemt dus af, ongeveer 5% volgens RBOI, tot “beperkt beneden het gemiddelde dat benodigd is voor economisch-duurzaam functioneren van alle detailhandel in Heemstede”. Bureau Kardol bevestigt deze negatieve groei.

DTNP zegt in het rapport Winkelvisie dat de mogelijkheden voor groei in Heemstede beperkt zijn, maar vindt dat uitbreiding van de Vomar op het binnenterrein wel gerechtvaardigd is. Zowel DTNP als RBOI zeggen dat kleine winkels naast of in-de-buurt-van een supermarkt, profiteren van de klanten van de supermarkt.
Hoe meer supermarkt, hoe beter het gaat met de kleine winkelier.

Collega Kardol is wat voorzichtiger. Heemstede moet het juist hebben van speciaalzaken. Daling van de gemiddelde opbrengst zal vooral die winkels treffen. Juist die groep bijzondere winkels geeft het winkelgebied regionale betekenis. Supermarkten zijn vooral voor lokale bewoners. Door in te zetten op méér supermarkt wordt een broos evenwicht verstoord. Dan kan juist het omgekeerde gebeuren van wat wordt beoogd: onze bijzondere winkels komen in de gevarenzone en de regionale betekenis neemt af.
De foodzaken leveren in en Heemstede boet in als regionaal centrum.

Bureau LMBS (2014), nu opgenomen in DTZ Zadelhof, verwacht een verdere toename van het verdwijnen van verswinkels. Supermarkten zetten in op het versterken van hun vers-afdelingen. LMBS vindt het zelfs handig als die kleine winkels naast de supermarkt liggen. De supermarkt kan dan makkelijk links en rechts uitbreiden, zolang tenminste een grotere supermarkt nog een trend is.
De kleine verswinkels leveren in. Alweer!!

Wanneer Vomar mag verhuizen en uitbreiden, en een parkeerkelder bouwt met 40 tot 50 extra parkeerplaatsen voor de gemeente, kunt u zich dan vinden in de prijs van die parkeerplaatsen?

De raad kan ook toelaten dat de Vomar verhuist en uitbreidt, dat Hoorne noch Vomar een trekker voor het verlaten pand regelt, dat de parkeerkelder niet wordt gebouwd, en dat Vomar op eigen terrein op maaiveld 50 tot 70 parkeerplaatsen alleen voor zichzelf maakt. Dan betalen de winkeliers, Heemstede als regionaal centrum en de omwonenden een hoge prijs, zonder dat daar iets positiefs tegenover staat. Wat vindt u van zó’n deal?

Facebooktwitterpinterestmail

Uitnodiging aan D66 te helpen met voorwaarden Vomar

Als omwonenden van het binnenterrein tussen Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan zijn we verheugd dat D66 ons gaat helpen de voorwaarden te formuleren voor de te bouwen supermarkt met ondergrondse parkeergarage. D66 is de enige partij die op deze wijze mee wil denken met de omwonenden.

Wij nemen het aanbod van D66 voor steun bij het beoordelen en aanpassen van de plannen van de projectontwikkelaar met beide handen aan.
Wij nodigen D66 daarom uit samen met ons de voorwaarden “SMART” te maken voordat we met de projectontwikkelaar gaan praten over zijn plannen.

We doen hier een voorschot voor het denkwerk.

Voorwaarden van D66:

 1. Minimale overlast bewoners

Wat is overlast? Wat is minimaal? Hoe meet je overlast? Tot welk niveau mag die stijgen? Welke maatregelen voorziet D66 om die overlast minimaal te houden ? Op welke wijze gaat D66 helpen deze voorwaarde ‘’hard” te maken in het plan van de projectontwikkelaar?

 1. Achterom voor bewoners

Het Achterom, ofwel het recht van overpad of erfdienstbaarheid, is vastgelegd in eigendom van de percelen. Een projectontwikkelaar kan die niet zo maar negeren of afnemen. Impliceert D66 dat de projectontwikkelaar wel deze rechten kan afnemen? Als dat kan, zal D66 garanderen dat onze rechten intact blijven? Wat doet D66 als de projectontwikkelaar wel grond van omwonenden en erfdienstbaarheid ter discusie stelt?

 1. Entree parkeergarage op Julianaplein

Hoe verder weg van de Binnenweg de ingang komt, hoe beter voor de omwonenden en hoe minder de Binnenweg profiteert van de automobilisten die zo naar de supermarkt gaan. Snel erin en eruit vanaf de Dreef, geen last van fietsers op de Binnenweg. Hoe gaat D66 de belangen van de omwonenden en van winkeliers afwegen? Wat gaat D66 doen voor de bewoners van het Julianalplein? Wat doet D66 als de projectontwikkelaar de ingang ergens anders positioneert?

 1. Parkeren de eerste uren gratis

Wanneer de gemeente op het parkeerterein aan de Eikenlaan een tweede dek laat zetten en daar betaald parkeren invoert, dan kan D66 met een voorstel komen. Nu gaat het over een parkeerplaatsen op particulier terrein. Wie gaat dan over de hoogte en soort van van parkeervergoeding? Hoe zal D66 de gemeente helpen deze voorwaarde inhoud geven?

 1. Beperkte verkeersoverlast

Wat noemt D66 verkeersoverlast? Wat is beperkt? Hoe meet je verkeersoverlast? Tot welk niveau mag die stijgen? Welke maatregelen voorziet D66 om die verkeersoverlast beperkt te houden? Op welke wijze gaat D66 helpen deze voorwaarde ‘’hard” te maken in het plan van de projectontwikkelaar?

 1. Duurzaam bouwen

In het eerste plan was sprake van een begroeid dak. Wat is, behalve het dak, voor D66 nog meer duurzaam: footprint van de constructiematerialen, footprint van de bouwactiviteiten, energie neutraal gebouw, voorkomen van sloop van historische panden, multifunctioneel gebouw en kelder (als de supermarkt en parkeerfunctie verdwijnen, kan het gebouw ergens anders voor gebruikt worden), bomen en ander groen op het binnenterrein, etc.

 1. Voetgangersuitgang parkeergarage aan de Binnenweg

Wanneer de voetgangersuitgang niet aan de Binnenweg zit, maar op het binnenterrein, dan komt een fractie van de bezoekers van de supermarkt op de Binnenweg. Dan profiteert de Binnenweg niet van de supermarkt. Is het niet beter dat de entree alleen maar aan de Binnenweg ligt? Hoe gaat D66 de projectontwikkelaar of later de exploitant overtuigen wanneer die de hoofdingang of een ingang voor klanten op het binnenterrein laat uitkomen? Deze voorwaarde heeft waarde voor zowel omwonenden als winkeliers.

Resumerend: D66 is voor de Vomar – “Ja, mits aan de voorwaarden voldaan wordt”.
Wij gaan ervan uit dat D66 “Ja” zegt tegen de Vomar wanneer aan alle voorwaarden volledig voldaan is. Zoals mevrouw Schul in de Heemsteder van 23 maart jl heeft geschreven.

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Voorwaarden D66 aan komst Vomar wel realistisch

Reactie D66 gepubliceerd in de Heemsteder:

Vorige week stond in het artikel van de heer Van Westerloo over de winkelvisie dat D66 onrealistische voorwaarden had gesteld over de komst van de Vomar, en dat we dus eigenlijk tegen de komst van een supermarkt achter de Eikenlaan waren. En nu zouden we – uit teleurstelling na de verkiezing – plotseling voor stemmen. Dit is allebei onjuist want D66 heeft al jarenlang een consistent standpunt over de Vomar (zie ook www.heemstede.d66.nl): ja mits aan voorwaarden wordt voldaan.

Die voorwaarden zijn:

 • Minimale overlast bewoners
 • Achterom voor bewoners
 • Entree parkeergarage op Julianaplein
 • Parkeren eerste uren gratis
 • Beperkte verkeersoverlast
 • Duurzaam bouwen
 • Voetgangersuitgang parkeergarage aan de Binnenweg

Uit het onderzoek voor de winkelvisie blijkt dat een parkeergarage en een supermarkt belangrijke trekkers zijn voor het florerend houden van de Binnenweg. En gaandeweg blijkt dat aan deze voorwaarden steeds meer voldaan kan worden. Ook vindt inmiddels overleg plaats tussen de wethouder en de omwonenden over dit onderwerp.

Kortom, onze voorwaarden zijn niet onrealistisch en we geven ermee aan dat we zowel oog hebben voor het belang van de omwonenden als voor de economie in Heemstede

Yvette Schul, D66 Heemstede

Artikel: 2016-03-23 Heemsteder – D66 voorwaarden Vomar

Facebooktwitterpinterestmail