Inspreektekst BBO – Cie Ruimte 7 april 2016: Negeren verkiezingsuitslag door VVD, CDA en D66

Geacht college, raadsleden en aanwezigen,

Mijn naam is Bas van Os, wonend aan de Julianalaan in Heemstede. Ik richt mijn boodschap vanavond aan coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartij D66. Ik wil deze partijen er aan herinneren dat de Heemsteedse burger zich in de verkiezingen van 2014 duidelijk heeft uitgesproken tegen grootschalige ontwikkelingen in Heemstede en specifiek tegen de komst van een nieuwe grootschalige Vomar aan de Eikenlaan. HBB richtte haar verkiezingscampagne in 2014 primair tegen de komst van een nieuwe Vomar, haar verkiezingsslogan was er zelfs op gebaseerd. Het resultaat kennen we allemaal: HBB plus 3 zetels (en werd de grootste partij), pro-Vomar partij VVD verloor er drie. Een aardverschuiving, de Heemsteedse burger had zich uitgesproken. VVD-er Van der Stadt sprak na de verkiezingen tegen het vakblad Distrifood duidelijke woorden. Ik citeer: “De Vomar heeft in de campagne een grote rol gespeeld en als de kiezers dan zo’n duidelijk signaal afgeven, dan moet je daar als democratische partij ook naar luisteren”.

Het is dan ook genant om te constateren dat VDD (maar ook CDA en D66) de uitslag volledig negeren en de wens van de burger naast zich neerleggen. Zelfs nu uit een recente enquete van PvdA en GroenLinks nogmaals blijkt dat 65% van de ondervraagden zich tegen de nieuwe grootschalige Vomar keert. Waarom vinden VVD-CDA-D66 het zo moeilijk om de democratische beginselen te respecteren? Waarom bepaalt u wat goed is voor de burger in plaats te luisteren naar wat de burger wil?

En laten we ook niet vergeten dat er een college-akkoord is, dat recht doet aan de democratische beginselen. Geen nieuwe Vomar in de regeerperiode van dit college. Alsof dit akkoord niet bestaat spannen VVD-CDA-D66 zich in om de nieuwe Vomar mogelijk te maken en daarmee de wens van de burger te negeren. Er is géén draagvlak onder bewoners. Dit draagvlak gaat boven eventueel draagvlak in de Raad, waar Hoorne naar refereert. Raadsleden zijn immers gekozen door de burger. Laten we de boel dus niet omdraaien.

Ik doe een beroep op VVD-CDA-D66: respecteer de uitslag van de verkiezingen 2014, die nogmaals bevestigd wordt door de uitslag van de recente enquete van PvdA en GroenLinks. Ga niet uit van draagvlak in de gemeenteraad, maar van het draagvlak onder uw burgers. Die hebben zich luid en duidelijk uitgesproken: ”Nee” tegen grootschalige ontwikkelingen en dus ook “Nee” tegen een nieuwe grootschalige Vomar.

Facebooktwitterpinterestmail

Inspreektekst BBO – Cie Ruimte 7 april 2016: Standpunt BBO over draagvlak

Goedenavond dames en heren, ik ben Bart Offerman van de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost. De wethouder van Ruimtelijke Ordening heeft op uw verzoek een gesprek met ons moeten voeren en ik vertel u wat het resultaat is van dat gesprek. Ik heb ook nog een paar vragen voor u, de gemeenteraad.

Eerst een stapje terug.
Een tijdje geleden stond op deze plaats een dame die op de Jan van Goyen in haar conceptstore tuinfeestjes wil organiseren. Zij vroeg de raad of die dat goed vond, dan kon ze een plan maken. De raad gaf haar het advies eerst te gaan praten met haar buren.

Vorige vergadering van commissie Ruimte stond hier een projectontwikkelaar die ervan uitgaat dat bij de raad in meerderheid draagvlak is voor zijn plannen. De raad geeft vervolgens de wethouder de opdracht bij de omwonenden van het beoogde gebied van één van de plannen, draagvlak af te dwingen.

De wethouder heeft de raad toegezegd een afspraak te maken met de omwonenden. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben de wethouder ons standpunt verteld.

Ons standpunt is, en dat heb ik meerdere malen hier verkondigd:

  • Wij gaan ervan uit dat de supermarkt en parkeervoorziening op het binnenterrein tussen Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan een grote inbreuk op ons woongenot betekenen. Er is bij ons dus geen draagvlak, dat kan iedereen begrijpen.
  • We beseffen wel dat we een reële positie moeten innemen als besloten wordt dat die supermarkt en parkeervoorziening moeten komen. Wij willen dan constructief meebeslissen over die zaken die ons woongenot bepalen. Wij hebben op die basis overlegd met Hoorne over diens plan met de grote hal op het binnenterrein.
  • Meedoen betekent niet dat we vóór de ontwikkeling van de Vomar met ondergrondse parkeervoorziening zijn. We laten ons niet meeslepen door gebondenheid in het proces.
  • Het houden van gesprekken met gemeente en projectontwikkelaar leidt niet vanzelfsprekend tot de acceptatie van het uiteindelijke plan van de projectontwikkelaar. De inhoud, de mate waarin de projectontwikkelaar de voorwaarden voor woongenot realiseert, is maatgevend voor de acceptatie.
  • Voor de omwonenden is voor het woongenot de huidige situatie op het binnenterrein en de intensiteit van het verkeer in de kleine straatjes maatgevend.

De wethouder heeft verteld dat met Hoorne en de omwonenden meer gesprekken gevoerd zullen worden onder auspiciën van de gemeente. Ik heb naar aanleiding van deze mededeling een paar vragen aan u.

Wij hebben een vertrouwensprobleem met de gemeenteraad.
College en raad zetten een project op om een winkelvisie voor Heemstede te maken, dat resulteert in een voorstel voor ongeveer 20 projecten en deelprojecten. De raad vindt één project belangrijk en dat is het binnenhalen van een grote supermarkt. Dit was tot gisteravond het enige onderdeel van dit agendapunt. De rest van de projecten vond de raad de vorige vergadering van de commissie Ruimte maar zozo. Als je veel geld uitgeeft en burgers betrekt bij iets wat de hele gemeente aangaat en je gaat als raad alleen een stokpaartje van drie partijen berijden, hoe belangrijk vindt je dan je burgers en winkeliers?

De raad heeft niet aangedrongen bij de projectontwikkelaar om bij zijn buren te rade te gaan, zoals bij de eerder genoemde dame wel is gebeurd. De eerste gesprekken tussen Hoorne en onze vereniging over hun eerste plan zijn gehouden op initiatief van de vereniging. Over het plan met de hal op het binnenterrein hebben we met Hoorne overlegd. Wij wachten overigens nog steeds op reactie van de projectontwikkelaar over concrete en constructieve voorstellen die wij toen gedaan hebben.
Aan ons ligt het niet dat er niet gecommuniceerd wordt. Wij hebben herhaaldelijk aan u, de raad, verteld dat wij openstaan voor gesprekken en dat wij die ook zijn aangegaan.
Waarom negeert u dat?

Waarom stuurt u de wethouder op pad om ons in gesprek met Hoorne te brengen? 

Waarom is het voor u normaal dat de projectontwikkelaar het initiatief voor gesprekken met zijn buren niet neemt?

Welke boodschap, denkt u, geeft de raad met dit gedrag aan de projectontwikkelaar en aan Heemsteedse burgers?

Wat zijn úw verwachtingen van de gesprekken die u heeft geïnitieerd tussen Hoorne, de vereniging en de gemeente en wat gaat ú bijdragen om die gesprekken goed te laten verlopen?

 

Facebooktwitterpinterestmail

Presentatie Rapport effect verplaatsing en vergroting Vomar op winkels Binnenweg Heemstede

Naar aanleiding van de plannen van de Vomar om een grote supermarkt te realiseren op het binnenterrein gelegen tussen Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan heeft het adviesbureau Kardol in opdracht van de Heemsteedse supermarkten Dekamarkt, Plus en de Koning een rapport opgesteld over de effecten van schaalvergroting van de supermarkten op de unieke samenstelling van de winkels op de Binnenweg en de gevolgen voor het noordelijke deel van de Binnenweg.

Dit onderzoek gaat dieper in op alle zaken dan het DPO dat de gemeente Heemstede heeft laten opstellen voor de Vomar. Naast zojuist genoemde effecten van de verplaatsing en vergroting van de Vomar biedt het rapport ook inzicht in hoe er wordt gewinkeld in Heemstede en wat de bijzondere samenstelling en kracht is van het huidige winkelaanbod. Maar ook de te verwachten effecten op de directe omgeving komt aan de orde in dit onderzoek.

De presentatie van dit onderzoek door het onderzoeksbureau is op donderdag 13 maart 2014 om 19.30 uur en zal tot ongeveer 20.30 uur duren. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Presentatie onderzoek:
‘Heemstede – verplaatsing en schaalvergroting Vomar’, Een distributieve effecten rapportage

Aanvang:
19.30 uur

Waar:
de Pauwehof, Achterweg 19 in Heemstede

Wenst u alvast het rapport te lezen, KLIK HIER om het te downloaden.

Facebooktwitterpinterestmail

Haarlems Dagblad 04-03-14: Flyer tegen Vomar in heel Heemstede

HEEMSTEDE – Alle Heemstedenaren krijgen volgende week een flyer in de bus van de vereniging Buurtbewoners Binnenweg Oost met de oproep om op 19 maart VVD, CDA en D66 links te laten liggen omdat die hebben ingestemd met de komst van een grote nieuwe Vomar tussen de Binnenweg en de Eikenlaan.

Volgens voorzitter Bas Offerman gaan de plannen niet alleen de direct betrokken omwonenden aan, maar ook de rest van Heemstede. Met de flyer hoopt Offerman te bereiken dat de Heemstedenaren meer gaan nadenken over nut en noodzaak van een veel grotere Vomar. Hij vindt dat de gemeente veel te gemakkelijk heeft ingestemd met de plannen.

Offerman gelooft niet dat de nieuwe grote supermarkt die de Vomar voor ogen staat goed is voor de kleinere ondernemers aan de Binnenweg. Het argument dat mensen naast de supermarkt dan óók die ander winkels bezoeken, kan hem niet overtuigen.

,,Mensen rijden straks de parkeergarage in, laden hun boodschappen in en gaan weer weg. Ze gaan echt niet nog een uurtje over de Binnenweg lopen terwijl de koel- en vriesprodukten in de kofferbak liggen’’, aldus Offerman.

Hij vindt dat met de plannen ook wordt voorbijgegaan aan de trend om steeds meer inkopen – ook de dagelijkse boodschappen – worden gedaan via internet en dat de gemeente daar in het detailhandelsbeleid veel meer aandacht voor moet hebben.

Aan de andere kant geeft hij toe dat de kleine ondernemers aan de Binnenweg er al evenmin mee zijn gediend als Heemstedenaren hun boodschappen bij een grote supermarkt in een buurgemeente gaan doen. Hij benadrukt ook dat hij niets tegen het bedrijf heeft, maar alleen tegen de huidige plannen.

De flyer wordt volgende week verspreid bij de reclamepost. De vereniging zal zich ook na de verkiezingen met hand en tand blijven verzetten tegen een nieuwe Vomar op het binnenterrein tussen de Binnenweg en de Eikenlaan. De omwonenden zijn al bezig om geld in te zamelen voor rechtszaken, die naar verwachting duizenden euro’s gaan kosten.

Klik hier voor de flyer

Facebooktwitterpinterestmail

Bijeenkomst Buurtgenot-en Binnenweg Oost over plannen Vomar

Op maandag 3 februari 2014 organiseert de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost (BBO) een informatiebijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de vereniging de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen van het vestigen van de Vomar op het binnenterrein midden in onze buurt, alsmede de toekomstigde activiteiten binnen de vereniging.

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en dit jaar wordt spannend: Komt de supermarkt wel of komt de supermarkt toch niet? Ook de politiek is niet helemaal zeker, zoals valt op te maken uit de verschillende verkiezingsprogramma’s. En als de supermarkt er komt, wat is dan de échte impact op ons woongenot? En zetten de huidige bestuurders zich nu werkelijk in voor haar burgers of zwichten ze voor pure commercie?

Wanneer: Maandag 3 februari 2014
Waar: In de bovenzaal van de bibliotheek Heemstede (ingang aan de Heemsteedse Dreef)
Start: 19.30 uur
Einde: rond 21.30 uur

Graag begroeten we u in de bovenzaal van de bibliotheek van Heemstede aan het Julianaplein.

namens het bestuur,
Bart Offerman & Marc de Rooij

Facebooktwitterpinterestmail