Zitting Raad van State op 29 maart 2019 over het Vomar bestemmingsplan

Vrijdagmiddag 29 maart om 13 uur dient onze zaak voor de Raad van State.
Zoals u weet hebben wij bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan van de Vomar dat een grote inbreuk op onze leefbaarheid betekent. Wij willen dat de gemeente en de projectontwikkelaar in hun plan rekening met ons houden. Wij hopen dat de rechter aan onze bezwaren tegemoet komt.

Wilt u deze zitting bijwonen om uw steun te betuigen, dan dient u op tijd aanwezig te zijn. De deuren sluiten om 13 uur.

Datum: 29 maart 2019
Tijd: 13 uur (u dient 12.45 aanwezig te zijn)
Adres: Kneuterdijk 22, Den Haag

 

Facebooktwitterpinterestmail

Zet u het leven van Heemstedenaren op het spel voor wat boodschappen?

Met deze flyer willen we onder de aandacht brengen wat beloften van politici waard zijn in relatie tot mooie plannen voor grootse ontwikkelingen.

Tijdens de vorige verkiezingscampagne zouden VVD, CDA en D66 leefbaarheid, veiligheid en milieu voor de omgeving van de nieuwe Vomar waarborgen. Vier jaar later hebben deze partijen gekozen voor de oplossing van de projectontwikkelaar die de goedkoopste, onveiligste en meest milieubelastende oplossing blijkt. De omwonenden proberen nu via de rechter de leefbaarheid van hun woonomgeving terug te halen.

Het zal niet goed gaan aan de Binnenweg, Julianalaan en Eikenlaan, waar de bewoners worden geconfronteerd met een grote toename van verkeer van bezoekers van de supermarkt en grote vrachtauto’s voor de bevoorrading. De ruimte in de kleine woonstraatjes is krap en op de Binnenweg zitten auto’s en fietsers elkaar nu al in de weg. De inrit van de parkeergarage komt tussen de achtertuinen. Kijk wat een grote vrachtwagen doet in de Eikenlaan naast het bibliotheekgebouw. Dat moet straks drie maal (of meer) per dag gaan gebeuren.

Maar volgens de coalitie alles is veilig en het komt de economie ten goede.

Het echte economische probleem van de Binnenweg zit in het noordelijke deel, niet tussen de Hema en de Dekamarkt. Maar daar wordt geen aandacht aan gegeven.

Hoe zal het gaan met de onderwerpen Manpadslaan, Rivierenbuurt, torens Spaarne Ziekenhuis?

De partijen met de “D” van “democratie” in hun naam gaan nog steeds voor plannen van projectontwikkelaars in plaats van naar burgers te luisteren. Dus als u echt van mening bent dat er te weinig supermarkten zijn in Heemstede en dat gemeente en projectontwikkelaars uw leefomgeving naar hun ideeën mogen inrichten, stem dan vooral op VVD, CDA en D66.

Wat doen de plannen voor de nieuwe Vomar voor de buurt:

 1. Ingang Vomar supermarkt en uitrit parkeergarage aan de Binnenweg, geen parkeerplaatsen voor de ingang
 2. Inrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan, met 700 auto’s per dag tussen de achtertuinen
 3. Knelpunt inrit Eikenlaan met auto’s naar parkeergarage en manoeuvreren vrachtwagens voor bevoorrading, alles moet door hetzelfde gaatje tussen de huizen
 4. Auto’s van en naar parkeerterrein Eikenlaan
 5. Bezoekers van bibliotheek, kinderopvang en ouderenopvang
 6. Toename verkeersdrukte in de smalle woonstraten
 7. Zware geluidshinder en milieuproblematiek worden niet door de gemeente aangepakt
 8. Bedreiging voor de hoogwaardige winkeliers die juist het winkelgebied dragen
 9. 175 meter verderop zit al een grote supermarkt
Facebooktwitterpinterestmail

Indienen Zienswijze
voor 9 augustus 2017!

Het college en de raad willen koste wat kost een Vomar supermarkt plus parkeergarage op het binnenterrein gelegen tussen Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan. Per 29 juni is er een voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan gepresenteerd en kan er tot en met 9 augustus aanstaande een zienswijze worden ingediend.

Als u het niet eens bent met de plannen, adviseren wij u een zienswijze in te dienen. Graag ondersteunt BBO u hierbij en onderstaand treft u voorbeeld van een zienswijze die u kunt gebruiken of klikt u op onderstaande link om de zienswijze als PDF document te downloaden.

Klik hier om voorbeeldbrief Zienswijze te downloaden (PDF-formaat)

—- Voorbeeldbrief Zienswijze —-

Burgemeester en wethouders van Heemstede
Postbus 352
2100 AJ  Heemstede

Heemstede, [datum]

Geacht college van Heemstede,

In deze zienswijze geef ik mijn zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening”.

Als inwoner van Heemstede ben ik belanghebbende inzake de winkelstraat Binnenweg waar ik veelvuldig kom en gebruik maak van het winkelaanbod en de bestaande parkeerfaciliteiten.

Waarom een grote supermarkt erbij: Als inwoner van Heemstede zie ik niet het nut en de noodzaak in om een nog grotere Vomar te bouwen met ondergrondse parkeergarage aan de Eikenlaan. Ik vind dat de gemeente de discussie over de nut en de noodzaak in deze niet heeft gevoerd en ik wil weten waarom dat niet is gebeurd.

Tevens denk ik dat de komst van een grotere Vomar juist de Binnenweg schaadt, in tegenstelling tot wat de gemeente beweert dat het juist een commerciële noodzakelijke trekker is. Door een nog groter aanbod van supermarkt meters in het centrum van Heemstede bestaat er een grote kans dat er nog meer van de bijzondere winkeliers omvallen. Juist deze speciaalzaken geven dit Heemsteeds winkelgebied het unieke karakter.

De gemeente heeft via adviesbureaus de nut en noodzaakdiscussie ontweken en heeft zelfs de mening van de winkeliers (75% is tegen de ontwikkeling) genegeerd. Waarom?

Tevens haalt de gemeente de Vomar weg van de plaats waar die volgends de rapporten het hardst nodig is, namelijk op het noordelijk gedeelte van de Binnenweg. Dat deel van het winkelgebied is zwak en er staan veel winkels leeg. Waarom volgt de gemeente het advies niet op wat duidelijk omschreven staat in het rapport over de Winkelvisie?

Milieu 1: In Heemstede zijn twee belangrijke plaatsen van aanzienlijke verontreiniging van grondwater: op de noordelijke Binnenweg en aan de Blekersvaartweg.

Beide verontreinigingen zijn van stomerijen die nu verdwenen zijn.

Wanneer voor de nieuw te bouwen ondergrondse parkeergarage blijvend wegpompen van grondwater nodig is (niet alleen voor de bouw), dan is de kans groot dat die verontreinigingen in het grondwater naar de parkeergarage worden getrokken. Dan krijgen de huizenbezitters tussen de twee verontreinigingen en de parkeerkelder ook verontreinigd grondwater onder hun eigendom. Hier wordt met geen woord over gesproken en het komt niet voor in het ontwerp-bestemmingsplan.

Daarnaast is er ook een aanzienlijke bodem en grondwater vervuiling geconstateerd op het te bebouwen gebied zelf. Hoe daar mee om moet worden gegaan, wordt summier beschreven. Dit zijn echter wel ernstige zaken. Waarom neemt de gemeente geen stelling in om haar burgers en direct betrokkenen te beschermen? Waarom niet?

De risico’s van bemalen (wegpompen van grondwater) voor alle huizen en gebouwen rondom de beoogde parkeergarage moeten in kaart gebracht worden en er moeten maatregelen genomen worden die verzakkingen en scheuren in de huizen voorkomen. Voor de periode tijdens de bouw en voor de periode na de bouw. Onduidelijkheden over de verantwoordelijkheid voor schade achteraf moet voorkomen worden, inclusief vervuild grondwater.

Milieu 2: luchtvervuiling in nieuwe situatie

De luchtvervuiling wordt in het concept bestemmingsplan genoemd, er wordt zelfs een waarde genoemd voor de situatie met supermarkt en parkeergarage, maar waar dat vandaan komt, wordt niet toegelicht. De genoemde waarde ligt onder een norm, dus kan het.

Wat niet wordt meegenomen is dat de omliggende huizenblokken als vier muren de vervuiling tegenhouden en verzamelen. Vooral op windstille dagen kan de vervuiling ophopen. Dat aspect wordt geheel buiten beschouwing gelaten.

De luchtvervuiling en de effecten ervan moeten beter in kaart gebracht worden en de beslissing dat luchtvervuiling geen rol speelt, moet heroverwogen worden.

Parkeergarage: Voor de inrit is de verkeerde locatie gekozen en de gemeente motiveert de keuze op oneigenlijke argumenten.

De inrit hoort naast de uitrit aan de Binnenweg: de winkelstraat faciliteert het verkeer naar en van de winkels. Nu worden woonstraten betrokken bij het winkelgebied.

Door de gekozen locatie van de inrit aan de Eikenlaan van de parkeergarage neemt de leefbaarheid sterk af en nemen de risico’s sterk toe. De gemeente en Hoorne dienen deze risico’s te erkennen, in kaart te brengen en maatregelen nemen om de risico’s te voorkomen.

Verkeersveiligheid: Wanneer de inrit en uitrit aan de Binnenweg liggen, dan kan die weg het verkeer naar de inrit en vanuit uitrit van de parkeergarage probleemloos verwerken. De Binnenweg lijkt onveilig omdat de Binnenweg in 2010 volgens het principe van “shared space” is ingericht, dat juist een gevoel van onrust moet oproepen. De inrichting is immers geheel anders dan andere verkeerswegen. De verkeersdeelnemers moeten in “shared space” er juist samen uitkomen wie waar mag rijden of lopen en waarheen. De gemeente heeft hier zelf voor gekozen en dient het onterechte beeld van onveiligheid op de Binnenweg recht te zetten door te verwijzen naar haar eigen besluit voor de wijze van inrichten van de Binnenweg. De gemeente dient zich verder niet te verschuilen achter het standaard verkeersprobleem voor rechtsaf slaan bij een inrit, waarvoor een standaardoplossing bestaat.

Verkeersdrukte: De gemeente wil een grote supermarkt als trekker aan de Binnenweg. “Trekker” betekent aantrekken van verkeer. Maar toch wil de gemeente dat verkeer niet op de Binnenweg, vandaar de inrit op de Eikenlaan. Door die supermarkt wordt het ook drukker in de Julianalaan, Eikenlaan en Haemstedelaan. Dat zijn rustige woonstraten, die zitten niet te wachten op extra drukte voor de Binnenweg. Dat het daar drukker wordt, vindt de gemeente niet erg, Wel dat het drukker wordt op de Binnenweg, een winkelstraat waar het voor de handel niet druk genoeg kan zijn.

Waar zit de logica? Als je een grote supermarkt wil hebben, dan heb dus extra verkeersdrukte. Dat moet je dan accepteren en uitleggen. Zelfs als je anderen, die er niets mee te maken hebben, met meer drukte opzadelt. Als je de drukte niet wil, zet dan de supermarkt ergens anders neer.

Parkeren: Dan vraag ik me af waarom de gemeente Heemstede niet een behoorlijk parkeerbeleid heeft gemaakt voor het centrumgebied. Waarom is er niet eerst nagedacht over een (goedkope en niet ingrijpende methode) blauwe zone in het gebied rond de Eikenlaan? Bij de andere winkelcentra’s in Heemstede kan het blijkbaar wel.

Daarnaast creëert de gemeente een zeer gevaarlijke situatie rondom de Eikenlaan bij de inrit naar het terrein achter de huizen van de Eikenlaan.

Parkeerbalans: waarvoor deden we het ook al weer?

De wens van de gemeente parkeerplaatsen voor het centrum van het winkelgebied te verwerven, is de belangrijkste drijfveer om de ontwikkeling en de wijziging van het bestemmingsplan toe te staan.

Daarom zou de parkeerbalans een voldoende positief beeld moeten geven.

In het ontwerp-bestemmingsplan scoort de parkeergarage met 99 fysieke parkeerplaatsen waarvan 72 ten behoeve van de supermarkt, met wel 71 parkeerplaatsen voor het winkelgebied.

Aan de Binnenweg en aan de Eikenlaan verdwijnen ongeveer 8 parkeerplaatsen ten behoeve van inritten en uitritten en het fietsparkeren voor de gevel van de nieuwe supermarkt. Deze parkeerplaatsen worden niet meegeteld. De 57 garageboxen die moeten verdwijnen op de binnenterreinen, tellen voor 6 vervallen parkeerplaatsen mee. Op het binnenterrein komen 17 parkeerplaatsen voor bewoners van de nieuwe appartementen en voor personeel van de supermarkt. Deze 17 parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor klanten van de supermarkt of voor bezoekers van het winkelgebied, maar worden wel meegeteld.

Een speciale bijtelling komt van de winkels en bedrijven die straks deel zullen zijn van de nieuwe supermarkt. Deze winkels en bedrijven brengen volgens de Nota Parkeren 46 parkeerplaatsen mee, terwijl duidelijk is dat op de Binnenweg voor de gevel van de supermarkt 3 of 4 parkeerplaatsen zullen worden aangelegd. Waar die 46 parkeerplaatsen in het echt te vinden zullen zijn, is een raadsel.

Goudappel Coffeng gaat in haar rapport ervan uit dat de parkeergarage vooral door klanten van de supermarkt zullen worden bezocht, omdat de klanten voor andere winkels, net als nu het geval is, zullen parkeren in de winkelstraat. Bovendien is omrijden van de Binnenweg naar de Eikenlaan niet logisch om te parkeren voor de supermarkt wanneer je als bezoeker daar niet moet zijn. De gemeente is van mening dat met aanwijsbordjes de automobilisten wel willen omrijden naar hun parkeerplaats.

In het plan voor de vernieuwing van het bibliotheekgebouw zijn 13 extra parkeerplaatsen nodig en het college zinspeelt in haar besluit over het bibliotheekgebouw op het gebruik van de ondergrondse parkeergarage om de 13 extra parkeerplaatsen daar te zoeken. In het ontwerp-bestemmingsplan voor het Centrum is over deze 13 extra parkeerplaatsen voor de bibliotheek niets te vinden. De gemeente neemt hier ten aanzien van twee projecten een dubbel standpunt in en dit komt de duidelijkheid niet ten goede.

Alles bij elkaar is het volstrekt onduidelijk wat het belang van de parkeergarage voor het winkelgebied zal betekenen. De kans is dat er zelfs parkeerplaatsen te kort zullen zijn rondom de nieuwe supermarkt en bibliotheekgebouw. De gemeente moet open kaart spelen over het in werkelijkheid aantal te winnen parkeerplaatsen.

Ik verwacht hier uiteraard duidelijk over van de gemeente.

Omwonenden: De projectontwikkelaar is vanaf de eerste gesprekken medio 2016 niet van plan geweest het belang van de omwonenden serieus te nemen. De motivatie (of het gebrek daaraan) door de gemeente en het gedrag van de gemeente (o.a. t.a.v. van leefbaarheid) tonen dat voor de gemeente het altijd de bedoeling is geweest het plan door te voeren in de vorm zoals opgegeven door de projectontwikkelaar. Ongeacht de consequenties voor omwonenden. Dit is onacceptabel en ik vraag me af waarom de gemeente deze houding aanneemt.

Hoofdingang van de supermarkt komt aan de Eikenlaan

De bezoekers voor een supermarkt met 1500 m2 wvo (of 1800 m2 bvo) komen voor tenminste de helft met de auto. In het huidige bestemmingsplan staat dat de hoofdingang van winkels aan de winkelstraat moet liggen en in het huidige college akkoord is opgenomen dat de ingang van de supermarkt aan de Binnenweg moet liggen. De beslissing de inrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan te situeren, betekent dat de hoofdingang aan de Eikenlaan ligt, dan wel dat de inrit de status van hoofdingang deelt met de voetgangersingang aan de Binnenweg. Met deze keuze wordt het winkelgebied, in tegenspraak met het gestelde in het huidige bestemmingsplan, uitgebreid naar de Eikenlaan.

De gemeente en het college dienen hun eigen regels en afspraken bij de keuze van de inrit van parkeergarage serieus te nemen. Lijkt me logisch, waarom is dat niet gebeurd? Als een woonstraat zomaar bij het winkelgebied getrokken kan worden, wat betekent dat voor de andere woonstraten rondom de Binnenweg en Raadhuisstraat?

Bij de beantwoording van deze zienswijze wordt u dringend verzocht in te gaan op de hier gebruikte argumenten, juist omdat stellingen, aannames en argumenten in het collegebesluit en in het ontwerp-bestemmingsplan ter discussie worden gesteld.

Verder houd ik mij het recht voor op een later tijdstip nog onderwerpen en/of argumenten toe te voegen.

Hoogachtend,

[naam]
[adres]

[handtekening]

Facebooktwitterpinterestmail

Presentatie informatie-avond 8 november 2016

Op 8 november organiseerde BBO een informatie-avond voor buurtbewoners en belangstellenden (uitnodiging hier, presentatie onderaan dit bericht). De avond is goed bezocht, onder andere door buurtbewoners, raadsleden, winkeliers en vertegenwoordigers van de pers. Allen konden open met elkaar in gesprek gaan, wat soms leidde tot levendige discussies.

Voor het onderzoek naar de meest optimale inpassing van de supermarkt en ontsluiting is vooral een goed en zorgvuldig verkeersonderzoek nodig. Uit dat onderzoek moet blijken wat ervoor nodig is om bepaalde oplossingen mogelijk te maken. Pas als dat bekend is kan een afgewogen discussie plaatsvinden over de diverse scenario’s.

Voor een goede inpassing van de Vomar supermarkt met draagvlak bij de omwonenden adviseert BBO:

 1. Een uitgebreid verkeersonderzoek met een brede scope. Bekijk daarbij niet alleen de vier straten direct rondom de ontwikkeling maar de hele verdeling van aan- en afvoer van verkeer in een breed gebied: vanaf de Raadhuisstraat t/m de Lanckhorstlaan.
 2. Alle partijen, waaronder de ontwikkelaar maar nadrukkelijk ook de gemeente Heemstede, moeten de wil tonen om de inpassing zo goed mogelijk uit te voeren en de minpunten voor de bewoners maximaal weg te nemen.
 3. De verkeerssituatie en het parkeren van de supermarkt moet worden beoordeeld in samenhang met de ontwikkeling van de bibliotheek. Deze grote ontwikkelingen hebben impact op elkaar en liggen te dicht bij elkaar om alleen op zichzelf te beoordelen.

Hieronder kunt u de presentatie van 8 november downloaden:

PDF

BBO_presentatie_8-11-2016.pdf

Facebooktwitterpinterestmail

Iedereen wil de in- en uitgang van de Vomar parkeergarage aan de Binnenweg

Wie de Vomar-kwestie in Heemstede in de media volgt, kan de afgelopen week de indruk hebben gekregen dat een en ander, op wat kleine punten na, beklonken is. Dat er constructieve gesprekken tussen de bewoners, verenigd in BBO, en vastgoedontwikkelaar Hoorne hebben plaatsgevonden, klopt. En dat er nog punten ter discussie staan, klopt ook. Maar deze openstaande punten worden door BBO zeker niet beschouwd als ‘kleine’ punten.

Ontsluiting parkeergarage

Een inrit naar de parkeergarage aan de Eikenlaan en een uitrit aan de Binnenweg zou een zogenaamde “win-win” zijn voor iedereen. Het zou goed zijn voor de omwonenden én voor de winkelstraat, aldus Hoorne Vastgoed. En laat hier nu net één van de belangrijkste knelpunten zitten tussen projectontwikkelaar en de omwonenden. De ontsluiting van de parkeergarage is al lang een heikel punt.

Al jarenlang zijn er allerlei varianten gepresenteerd met ontsluiting van de parkeergarage vanaf het Julianaplein en via het speelterrein van de bibliotheek. Eén ding stond volgens alle politieke partijen voorop, de ingang zou zo ver mogelijk van de bewoners afliggen om geen overlast bij hun huizen te veroorzaken. Maar nu wil de nieuwe coalitie koste wat het kost de Vomar doorzetten op het Eikenlaan terrein. De projectontwikkelaar lijkt vrij spel te krijgen en alle varianten van ontsluiting gelegen verder van de percelen van bewoners zijn als sneeuw voor de zon verdwenen, ondanks dat deze ambtelijk haalbaar bleken. Krijgen we dan toch het gevreesde scenario waarbij de ingang voor de parkeergarage direct naast de voordeur van bewoners wordt gerealiseerd? Een oplossing waarvan een vorige (VVD-) wethouder heeft verklaard dat die onhoudbaar is, evenals de partij van de huidige wethouder (zie de D66 website: “Belangrijkste voorwaarde is dat de ingang van de parkeergarage aan het Julianaplein komt.”)? Een oplossing waar ook nog eens het vrachtverkeer in- en uit moet rijden, net als het personeel, bestemmingsverkeer voor andere winkels en dan laten we de ontwikkeling van het bibliotheekterrein nog even buiten beschouwing? En al dat verkeer zou dan door het ‘gaatje’ tussen de woonhuizen van de Eikenlaan door het terrein moeten bereiken?

De projectontwikkelaar doet het voorstel om inrijden naar de parkeergarage via de Eikenlaan te laten plaatsvinden. Op het binnenterrein gaan de auto’s omlaag naar de parkeergarage. Dat zou volgens de projectontwikkelaar de overlast voor de Eikenlaan halveren en zou een win-win situatie voor de bewoners zijn. Maar dat is natuurlijk geen win-situatie voor de bewoners. Ook al lijkt de helft schappelijk, het is nog steeds de helft van een enorme stroom verkeer die er nu niet is. Als het plan doorgaat, krijgen de bewoners naast het verkeer van personeel, het overige bestemmingsverkeer en niet te vergeten het vrachtverkeer voor het laden en lossen, ook nog eens het bezoekersverkeer. De toerit voor de parkeergarage naast de toerit van de vrachtwagens via hetzelfde ‘gaatje’ is vragen om problemen. Minder ruimte voor de vrachtwagen, een nog onveiligere situatie in een kinderrijke buurt. De benauwde verkeerssituatie aan de Eikenlaan laat dit simpelweg niet toe..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens. Klik voor een groter plaatje met toelichting.

Het juiste alternatief

Wil je échte goede situatie, zeg maar win-win-win situatie, dan moet de ontsluiting van de parkeergarage volledig aan de Binnenweg worden gelegd. Immers dan behoort de parkeergarage ook toe aan de Binnenweg. Als men wil dat bezoekers van de supermarkt ook nog eens een bezoek gaan brengen aan andere winkels in de winkelstraat, is het logisch dat bezoekers over de Binnenweg binnenkomen en ook weer over de Binnenweg vertrekken. Op die manier hebben de winkeliers hun gewenste doorstroom aan bezoekers en tevens halverwege de winkelstraat een mooi geïntegreerde toe- en uitrit tot de extra parkeerplaatsen.

BBO ziet daarmee een win voor de winkeliers, een win voor Vomar en een win voor de bewoners, die niet direct geconfronteerd worden met een onveilige en onredelijke toename aan verkeer op de Eikenlaan. Het is daar nog altijd woongebied en, in tegenstelling tot de Binnenweg (die overigens berekend is om het extra verkeer te absorberen), geen winkelgebied. Zelfs voor de Vomar supermarkt zou deze oplossing veel logischer zijn dan een inrit op een locatie waar de winkel niet zit. Dus ook een win voor de exploitatie van de supermarkt zelf. Hoorne Vastgoed, de projectontwikkelaar van Vomar, staat hier in beginsel ook voor open.

Gemeente heeft de sleutel in handen

In het zeer recente overleg tussen gemeente, Hoorne en BBO heeft BBO aangegeven dat de gemeente de sleutel in handen heeft. De politiek wil graag de extra parkeervoorzieningen voor de Binnenweg en Hoorne wil graag een grootschalige Vomar-supermarkt. Het enige wat de bewoners vragen is beschermd te worden in hun woongenot en veiligheid. De door BBO voorgestelde oplossing voldoet daaraan en daarom vraagt de vereniging aan de gemeente deze oplossing serieus te nemen en mogelijk te maken.

De gemeente zoekt draagvlak onder de bewoners en daarvoor is een oplossing nodig die voor de bewoners acceptabel is. De gemeente en winkeliers willen ‘traffic’ langs de winkels. De projectontwikkelaar en de Vomar supermarkt zoeken een oplossing die voor bezoekers logisch is. Deze meervoudige win-oplossing is volledige ontsluiting van de parkeergarage daar waar die hoort en dat is aan de winkelstraat, de Binnenweg.

Naar de mening van BBO is het geen kwestie meer dat de ontsluiting op de Binnenweg niet zou kunnen, maar het is een kwestie van willen. Iedereen heeft de voorkeur voor deze ontwikkeling. Het gaat dus om de wil dit ook zo te realiseren met als resultaat een goed geïntegreerde, veilige ontsluiting voor de in- en uitrijdende auto’s van de parkeergarage via de Binnenweg. Dan is het uiteindelijk een grote winst voor alle partijen in Heemstede, inclusief de politiek!

 

Facebooktwitterpinterestmail

Verbouwing bibliotheek: vergunningen aangevraagd

De gemeente heeft, als eigenaar van het bibliotheekgebouw, op 27 juli enkele omgevingsvergunningen aangevraagd voor de aankomende verbouwingen en aanpassingen aan het bibliotheekgebouw (Julianaplein 1).

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1

Informatie over welke vergunningen zijn aangevraagd is te vinden in de bijgevoegde brief die de omwonenden hebben ontvangen: 2016-07-26 Heemstede – omgevingsvergunning bibliotheekgebouw (pdf). Helaas is de inhoud van de vergunningsaanvraag niet digitaal beschikbaar, deze ligt alleen ter inzage bij de gemeente.

Het is goed dat de bibliotheek behouden blijft in Heemstede en dat er aanvullende functies zijn gevonden om het gebouw nuttig te gebruiken. Maar er zijn ook zorgen. Ten tijde van de informatieavond op 13 juni was er echter nog geen enkele informatie over de buitenruimte en de effecten op de omgeving. De gemeente kon of wilde toen niets zeggen over de verkeersafwikkeling (o.a. voor het kinderdagverblijf), de toename van parkeerdruk (door veel intensiever gebruik en toevoegen van allerlei functies en activiteiten), en de inrichting van de buitenruimte met het groen en de speeltuin. Ook over de samenhang met de ontwikkeling van de Vomar in dit gebied wilde men niets zeggen, terwijl de combinatie van deze twee plannen ontegenzeggelijk een grote impact heeft op het verkeer en parkeren in de buurt.

Facebooktwitterpinterestmail