Uitnodiging BBO informatie-avond 8 november 2016

Flyer BBO infoavond 8-11-2016

Flyer met uitnodiging en plattegrond, klik op het plaatje om een PDF versie te downloaden.

Politiek overtuigd van komst Vomar. Wat nu?

Uitnodiging

BBO zal de impact op de buurt toelichten.

Wanneer

8 november 2016, 20:00 – 21:30

Waar

De Pauwehof
Achterweg 19, Heemstede

Programma

PLAN VOMAR – We laten zien wat de impact van de VOMAR met parkeergarage is en wat dit voor iedereen betekent.

POLITIEK – We brengen nogmaals de beloftes en uitspraken in kaart. Belofte maakt schuld…

DRAAGVLAK? – Wij geven onze randvoorwaarden om woongenot en veiligheid te garanderen.

U – Praat mee!

Facebooktwitterpinterestmail

Verbouwing bibliotheek: vergunningen aangevraagd

De gemeente heeft, als eigenaar van het bibliotheekgebouw, op 27 juli enkele omgevingsvergunningen aangevraagd voor de aankomende verbouwingen en aanpassingen aan het bibliotheekgebouw (Julianaplein 1).

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1

Informatie over welke vergunningen zijn aangevraagd is te vinden in de bijgevoegde brief die de omwonenden hebben ontvangen: 2016-07-26 Heemstede – omgevingsvergunning bibliotheekgebouw (pdf). Helaas is de inhoud van de vergunningsaanvraag niet digitaal beschikbaar, deze ligt alleen ter inzage bij de gemeente.

Het is goed dat de bibliotheek behouden blijft in Heemstede en dat er aanvullende functies zijn gevonden om het gebouw nuttig te gebruiken. Maar er zijn ook zorgen. Ten tijde van de informatieavond op 13 juni was er echter nog geen enkele informatie over de buitenruimte en de effecten op de omgeving. De gemeente kon of wilde toen niets zeggen over de verkeersafwikkeling (o.a. voor het kinderdagverblijf), de toename van parkeerdruk (door veel intensiever gebruik en toevoegen van allerlei functies en activiteiten), en de inrichting van de buitenruimte met het groen en de speeltuin. Ook over de samenhang met de ontwikkeling van de Vomar in dit gebied wilde men niets zeggen, terwijl de combinatie van deze twee plannen ontegenzeggelijk een grote impact heeft op het verkeer en parkeren in de buurt.

Facebooktwitterpinterestmail

Tijdelijke speeltuin bij de bibliotheek

Tijdens de inloopavond over de herinrichting van het bibliotheekgebouw op 13 juni hebben diverse buurtbewoners (en leden van BBO) aangegeven dat ze de speeltuin bij de bibliotheek erg misten voor de kinderen in de buurt. Er zijn maar weinig speelgelegenheden in de buurt en de speeltuin werd danook veel gebruikt. Deze was eerder in het voorjaar weggehaald ter voorbereiding op de verbouwing van de bibliotheek. Sindsdien leek er echter weinig te gebeuren op het buitenterrein en misten de kinderen uit de buurt wel hun speeltuin.

Naar aanleiding van deze feedback aan de wethouder en ambtenaren heeft de gemeente gekeken of er een tijdelijke speeltuin kon worden teruggeplaatst. Dat is ook gebeurd en het grote speeltoestel met de glijbaan is in juli terug geplaatst als tijdelijke speeltuin. Dit is de oplossing gedurende de verbouwing van de bibliotheek, een situatie die naar verwachting ongeveer een jaar zal duren. Er is toegezegd dat er daarna een nieuwe permanente speelgelegenheid zal komen bij de herinrichting van het buitenterrein. Hoe dit eruit komt te zien is op dit moment nog niet bekend.

We zijn blij dat de gemeente na de feedback snel een tijdelijke speelgelegenheid terug heeft geplaatst, dank daarvoor aan de wethouder en andere betrokkenen. Bij de herinrichting van de bibliotheek zullen we uiteraard ook goed letten op de inrichting van het buitenterrein en de effecten op de buurt zoals de speeltuin, groen, verkeer en parkeren.

Facebooktwitterpinterestmail

Nieuw college: D66, VVD en CDA

gemeente HeemstedeSinds donderdag heeft onze gemeente Heemstede weer een nieuw college van Burgemeester & Wethouders. Er is een nieuwe coalitie gevormd door D66, VVD en CDA. Sebastiaan Nieuwland (D66) zal toetreden tot het college als opvolger van Remco Ates (HBB) met onder andere ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. De andere twee wethouders blijven Heleen Hooij (VVD) en Christa Kuiper (CDA).

Vomar onderdeel collegeakkoord

Het persbericht en PDF bestand met het nieuwe collegeakkoord zijn te vinden op de website van de gemeente. In het collegeakkoord staan tal van onderwerpen, ook het onderstaande over het winkelgebied:

Winkelcentra

De coalitiepartners zetten zich in voor het behoud van de aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden, ook voor de regio. Hierbij zijn een betere bereikbaarheid en de veiligheid van fietsers en voetgangers belangrijke aandachtspunten.

De coalitiepartners onderschrijven de door onderzoeksbureau DTNP ontwikkelde winkelvisie. We stemmen de verbetermaatregelen die DTNP heeft voorgesteld af met de stakeholders. De nieuw te treffen maatregelen worden geclusterd behandeld.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van DTNP en de daaruit voortgekomen winkelvisie zal de gemeente medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt met een maximale bruto vloeroppervlak van 1.800 m2, een front aan de Binnenweg en een ondergrondse parkeergarage voor minimaal 100 auto’s op het binnenterrein tussen Eikenlaan en Binnenweg. Gezien de noodzaak van food en parkeren dringen de coalitiepartners bij alle betrokken partijen aan op een spoedig doch zorgvuldig proces. Om- en aanwonenden en andere belanghebbenden worden zoals gebruikelijk betrokken bij de planvorming. Hierbij worden minimaal de volgende punten overlegd: de hoogte van de bebouwing, duurzame bouw, acceptabele bevoorrading via het binnenterrein tussen de Eikenlaan en de Binnenweg en een verkeersveilige situering van detoegang tot de parkeerkelder.

Het nieuwe college wil dus meewerken aan de komst van een nieuwe Vomar supermarkt op het terrein tussen de Binnenweg, Eikenlaan, Julianalaan en Berkenlaan. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden.

Als BBO hebben wij al eerder via deze website en ons twitter account (@BBOHeemstede) aangegeven dat wij het reeds ingezette proces van overleg met de gemeente en Hoorne/Vomar willen voortzetten. Daarbij wordt de komende tijd gezamenlijk gezocht naar een nieuw en beter plan, waarvoor wel draagvlak mogelijk is.

Om dat draagvlak te creëren zullen de wensen van bewoners ook een plaats moeten krijgen in het plan. Het eindresultaat telt daarbij. Bovendien zijn, naast het bouwplan, de bouw zelf en de uiteindelijke exploitatie ook van belang voor het woongenot van de omwonenden. Een gedragen plan vereist flexibiliteit van alle betrokken partijen. Dat vraagt niet alleen iets van de bewoners, maar ook van Hoorne/Vomar, en van de gemeente.

Wij hebben vertrouwen in het proces zoals dat tot nu toe is ingezet onder de vorige wethouder Remco Ates, en gaan er gezien het bovenstaande vanuit dat we dit op korte termijn zullen voortzetten met de nieuwe wethouder Sebastiaan Nieuwland.

Facebooktwitterpinterestmail

Standpunt vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost over het opbreken van het Heemsteedse college

Het Heemsteedse college van HBB, VVD en CDA is uit elkaar gevallen bij de bespreking in de raadsvergadering van 26 mei 2016 over het onderwerp Vomar van de visie op het winkelgebied. De vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost is hierdoor nogal verrast en hoopt dat de partijen er op een goede manier uitkomen.

De vereniging overlegt sinds april 2016 actief met de projectontwikkelaar Hoorne van de Vomar en met de gemeente. Dit overleg is het resultaat van het verzoek van de gemeenteraad aan de wethouder van Ruimtelijke Ordening om draagvlak te zoeken bij de omwonenden van de beoogde locatie van de Vomar supermarkt met ondergrondse parkeergarage.

De projectontwikkelaar wil de supermarkt met bijbehorende parkeerplaatsen en bereikbaarheid ontwikkelen. De gemeente wil extra parkeerplaatsen voor het midden van het winkelgebied en hoopt dat de supermarkt en de parkeerplaatsen de economie van het winkelgebied gaan stimuleren. Ons belang is het garanderen van ons woongenot en de veiligheid van onze woonomgeving.

Strikt genomen zijn wij niet tegen de Vomar of andere ontwikkelingen. Voor ons ontstaat draagvlak wanneer in het overleg tussen de drie partijen het respect voor elkaars belang zichtbaar wordt in resultaten. Op die basis hebben wij ons in de contacten met zowel wethouder van de Stadt als met wethouder Ates steeds constructief opgesteld.

De veranderingen in het bestuur van Heemstede zijn voor de vereniging geen aanleiding voor het veranderen van de ingeslagen weg. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolg en de vereniging kan daarmee verder. De vereniging gaat ervan uit dat de twee andere partijen, Hoorne en de gemeente, er ook zo inzitten en maximaal blijven streven naar een goede oplossing.

Facebooktwitterpinterestmail

Laat het ons weten

Beste Bewoners,

Op initiatief van de gemeente en in opdracht van de raad vinden er gesprekken plaatst tussen gemeente, Hoorne Vastgoed en BBO om te onderzoeken onder welke (rand)voorwaarden er draagvlak zou ontstaan bij de bewoners voor de ontwikkeling van de Vomar supermarkt op het binnenterrein gelegen tussen Binnenweg en Eikenlaan.

De afgelopen periode hebben we veel input mogen ontvangen wat u als bewoners belangrijk vindt ten aanzien van de bescherming van uw woongenot. Wellicht overbodig om nogmaals te melden, maar mocht u nog ideeën, voorwaarden en/of suggesties hebben, laat het ons dan nog graag nog even weten. Mail ze naar buurtgenoten.binnenweg.oost@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Buurtgenoten Binnenweg-Oost (BBO)

 

Facebooktwitterpinterestmail